KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


Hüdavendigar Vilayeti                                                             Sıhhıye Müdiriyeti                                                                              Adet                  

 

Dahiliye Nezaret-i Celilesinin Fi 29 Kanun-ı Evvel Sene 331 Tarihli Emir Ta'limine

Zeylen Yazılan Fi 18 Nisan Sene 332 Tarih ve 78 Numarolu

Rapor Suretidir

 

Melfufat                                                                                                        Hülasa

 1- 331 senesinde merkez-i vilayette birinci sınıf bir ticarethane ile merkez guraba hastahanesinde bir ameliyathane, bir imalathane, bir motor dairesi ve bimarhaneye ilaveten ikinci bir kat inşa edilmiş ve mülhakat-ı vilayetten Bilecik, Gemlik ve Karacabeyde birer sıhhiye deposu inşa olunmuştur. Merkez-i vilayette altmış yataklı bir de darülaceze küşad edilmiştir. Bundan başka merkez gureba hastahanesine röntgen makinesi vaz' olunmuştur. İnegölde on beş yataklık bir kadro ile öteden beri metruk bulunan hastahane küşad edilmiştir. 

2- 331 senesi bidayetinde Balkan Muharebesinden sonra zuhur eden lekeli humma ve ve tifüs olmak üzre Orhanelinin cebel-i cedid ve cebel-i atik karasından Deliler-i Kebir, Deliler-i Sagir, İçmeler, Baraklı, Günüburak, Kara Islah, Karaköy ve Kilyemiç karasında lekeli bazı vekayi' zuhur ederek yirmi dört vefiyat zuhura gelmiş olduğundan bir tabip iki iki birinci sınıf ve dört üçüncü sınıf küçük sıhhıye memuru ile lüzumu kadar malzeme ve edevat gönderilerek kara-i mezkure hanelerinde ve ahalisinde yegan yegan tathirat-ı tıbbiye yapılmış ve başkaca su yolları tamir, kademhaneler yaptırılmış ve gövdeler köy haricine nakl ettirilmiştir. Bu karyeler elli gün kordon altında kalmış ve elli gün hitamında hastalık zail olmuştur. Sene-i mezkure Kanun-ı Sanisi ibtidasına kadar heman başkaca sari sahtalık görülmemiş o sıralarda tarik-i bahriyenin küşadıyla merkez-i vilayette nekahethane-i askeriyenin tesisine ve zu'afa-yı askeriyenin kesretle vüruduna müsadif olan bu ay zarfında lekeli humma ve humma-yı raci'a vakaları zuhura başlamış ve bu hastalıklara karşı talimatname-i mahsus vecihle mücadeleye devam edilmiştir. Bilhassa Berline altı adet enüv sipariş edilmiş olup vürudlarında külli istifade edileceğinden sene-i mezkure nihayetine bu hastalıklardan zuhura gelen tahribat cüz'i olup beş on vakadan ibarettir.

 3- Merkez-i vilayette iki yüz yataklı bir gureba hastahanesi, sekiz yüz yataklı bir nekahethane-i askeri, iki yüz yataklı bir askeri menzil hastahanesi ve İnegölde on beş yataklı bir gureba hastahanesi, merkez-i vilayette gureba hastahanesi ikametinde kırk yataklı bir bimarhane, keza merkez-i vilayette altmış yataklı bir darülaceze mevcut olup merkez gureba hastahanesine yapılan ıslahat numaralı cevapta arz edilmiştir. Darülaceze ziyadesiyle muhtac-ı ıslah bir haldedir. Şu haliyle bekası hiç bir menfaat temin edemeyecektir. İnegöldeki hastahanenin üç yüz otuz iki senesinden itibaren kadrosu elliye iblağ edilerek ve ıslah edilmek suretiyle ikmal-i nevakısı meclis-i umumiyece kararlaştırılmıştır ol babda ferman.

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net