KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


Bu hükümetin başında kim bulunacağı meselesine gelince, Lütfü Fikri Bey meşrutî saltanatı bizim memlekete en muvafık şekil buluyor. Diyor ki:

            "Sıfat-ı hilafetin nüve-i cismaniyeden ayrı olarak vücudu esasat ve an'anât-ı İslamiyede kabil değildir. Bizim kanun-ı esasimiz hey'et-i icraiyenin suret-i teşekkülü hususunda ruhumuza, an'anâtımıza, ihtiyacımıza en muvafık olan şekil ve sureti vaz' etmiştir."

            Lütfü Fikri Bey meşrutiyetin ilanından beri memleketin başına gelen felaketlerde hükümdarların kabahati olmadığını, ne Balkan harbinden, ne Harb-i Umumiden padişahların haberi olmadığını söylüyor, yalnız mütarekeden sonraki ahvali zikr ediyor ve "Mütarekeden sonra husule gelen ahval "bünyan-ı devlette ta'dilat ve tahvilat-ı esasiye yapmak için kâfi dela'il olamayacağını" söylüyor. Lütfü Fikri Bey'in fikrince, kanun-ı esasimizin esasatı nisbeten en az fenalıkla işleyecek bir makinedir."

            "Memleketin seviyesini yükseltemeden buna dokunmak, bina-yı devleti büsbütün perişan etme, altını üstüne getirmek olur..."

            Lütfü Fikri Bey risalesinin nihayetinde, mevcut meclis-i millinin bu meselede bir karar vermeye kâfi salahiyeti olmadığını söylüyor ve diyor ki:

            "Bugün nasıl İngiliz intihabatı Çanakkale meselesi etrafında cereyan edecekse, bizde de aklen, mantıken, kanunen evvel emirde sulhtan sonra günün en mühim meselesi olacak olan padişahlığın muhafazası yahut ilgası esası üzerine intihabat-ı umumiye yapılmalı ve onun neticesinde teşekkül edecek mecliste bu meseleler bir karara rabt olunmalıdır."

            Görülüyor ki, Lütfü Fikri Bey eski kanun-ı esasiyi muhafaza taraftarıdır. Ve risalesini başlıca kanun-ı esasinin müdafaasına hasr etmiştir. Millet meclisinin kabul ettiği, ma'ahaza henüz müzakere ve münakaşa edilmekte olan teşkilat-ı esasiye kanununda bazı noktalar vardır ki ta'dil ve tashihe muhtaçtır. Fakat

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net