KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


Olan imtiyazatın birisi oldıgından halelden muhafazasına ve te’kid-i nizamatına her suretle çalışdıgı derkar olub fakat bu beyan olunan suret fevkalade bir şey oldıgından kabuli mümkin olmayub devlet-i aliye taraf-ı eşrefine mahsusan emr almaga mecburum diyerek ve bu ifadat-ı çakeranesi Mösyö Koçbuya  söylemesini beyan iderek mukabele eyledim şu Rusyaluların her bir maddeyi bütün bütün ellerine almaga çalışdıkları bedihi olub fakat karantina maddesinde olan murad-ı hakikileri ibtida birer memur koyarak ve sonra yalnız memur bir işe yaramıyor  diyerek yanlarına beş onar dane dahi kazak koyub asakir-i şahane burada iken Tuna sahilini dahi bir suretle tutmak sevdasından ibaret oldıgına ve burada kolları ne yapsam ve ne disem imparatorun emri böyledir diyerek ifadat-ı çakeranemi asafa itmeyeceklerine binaen şu tekliflerinin def’i içün adem-i kabuli suretinin maharete beyanı mutlaka arz olunmasına hikmet-i nişan cenab-ı şehenşahiye mütevakkıf idügi bu talim-i alemşümul nazarı cihetiyle buyuruldukda ol babda emr-i ferman hazret-i men lehül-emrindir. Fi 27 Safer 65

 Fuad Kulları

 

 

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net