KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


Numara 22 Fi 6 Mart Sene 1297   (Cuma) 10 Rabiul-Ahir Sene 1298 Birinci Sene

Bağçe

Heyet-i Tahririye: (Avni) (Emin) (Ali) (Mahmut) Beylerden mürekkebtir. Lütfen irsal olunacak evrak Sarafim Efendi Kıraathanesiyle Bahçekapısı’nda Kitapçı Hasan Ağa’ya bırakılmalıdır.

Derc Olunmayan evrakın istirdad davası katiyen mesmu değildir. Umur-ı idareye ait hususat için Sahaflar Numara 68 Sahib-i İmtiyaz Kemal Efendiye  müracaat lazımdır.

Abone Seneliği 30 kuruş olup altı aylığı yoktur. Dersaadet ve taşralar için posta ücreti 13 kuruştur bir nüshası 30 paradır.

 

Ulum ve Fünun ve Edebiyattan Bahs olup Çocuklara Mahsus Olarak Haftada Bir Defa Çıkar

 

Bend-i Mahsus

(Tahdit Binna’me)

Bir milletin terakkisnin başlıca esbabından biri alem-i matbuatın terakkiyatı olup matbuatı tevsi’ eden bilcümle vesait-i milletin bizzat şahrah-ı terakkide ikdamatı yolunda esbab-ı muktaziyeyi tehiyye ve tedarik etmiş olur. Vesait-i mezkure ise alelumum üçtür. Onlardan biri re’s-i karda bulunan zevatın matbuata verdikleri ehemmiyet, biri dahi bizzat matbuatı meydan-ı intişara vaz’ eden muharrirlerdir ve diğeri ise matbuatın umumiyetle efrad-ı millet nazarında matlub ve mültezim bulunması keyfiyetinden ibarettir. İşbu üç sebep, biri diğerini mültezim olup hiç biri diğerinden infikak etmez. Ve bizzat vesait-i sülüseden birinin terakkisi indinde diğerleri de o nispette tezayüd eder. İşbu keyfiyet biraz düşünmekle fehm olunur ise de bir misal ile izah ederek karilerimizi fikir yürümeden kurtarmış olacağız. Sultan Fatih Hazretlerinin ulum ve edebiyata olan inhimakları hasebiyle zaman-ı saltanatlarında ehl-i ulum ve alel-umum ahalideki maarif hevesi sair zamanlarda emtali nadir görülmüştür. Cenab-ı Hallak Lem Yezale hamd olsun. Matla-ı afitab terakki-i medeniyet, menba-ı füyuzat İmran-ı mülk-i millet olan padişah-ı faruki haslet ve şehenşah-ı haydar menkabet veli nimetimiz efendimiz hazretlerinin efkar-ı aliye ve tedabir-i saibe ve salimeleri imar-ı memalik-i beldan ve istikmal istirahat-ı ahali-i vezir-i destan kaziye-i cemilesine mazruf olduğundan

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net