KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


1132

 Bab-ı Fetva

Daire-i Meşihat

Fatih civarındaki Uşşaki dergahı meşihatının İzmirli Osman Efendi uhdesine tevcih-i niyazına dair hırka-i şerife Şeyh Tevfik Efendi tarafından takdim olunup manzur-ı ali buyurulan ariza üzerine mumaileyh Osman Efendinin ehliyeti tahakkuk eder ise meşihat-ı mezkurenin uhdesine tevcihi hakkında şerefsadır olan irade-i seniyye-i cenab-ı hilafet penahi meclis-i meşayiha leddüt-tebliği Dergah-ı mezkur meşihatın vakfiye-i ma’mul bahası mucibince Kasımpaşa’da kain hazret-i pir Uşşaki Hüsamettin kuddüse sırrahu asitanesi hülefasına meşrut olmasıyla ve hulefa mumaileyhimden hafız İsmail Rumi efendinin leddül-imtihan ehemmiyeti dahi tahakkuk etmesiyle neşihat-ı mezkurenin ber mücib-i şart vakıf mumaileyh hafız İsmail Efendiye tevcihi iktiza edeceğini mutazammın meclis-i mezkurun tanzim olunan mazbatanın lefiyle Keyfiyet on altı rabiulevvel sene 1306 tarihli tezkere-i hususiye-i aczi ile atebe-i aliyyeye arz ve istidar kılınmıştı. Velinimet bi-minnetimiz. Padişah-ı diyanet perver efendimiz hazretlerinin ahkam-ı mukaddese-i şer-i kavime olan kemal-i tevessül-i şahaneleri mukteza-yı celile üzre şartul-vakıf kenassuş-şari’ medlul-ı alisine tevkif-i muamele olunmasını emr ve ferman buyuracakları derkar olup maahaza mumaileyh hafız İsmail Efendi duasıyla iğtinam olunur Sulehan ve kulub-ı safiye ashabından olmakla bu babda isabet-efza-yı sünuh ve südur buyurulacak emr ve irade-i ilham ifade-i mülukaneye muntazır olduğunun hak-i pay-ı meali ihtiva-yı velinimet-i azamiye arz ve ifadesi vabeste-i himem-i daverileridir efendim fi yirmi üç Rebiul-evvel sene 1306 .

 Selahaddin

Ahmed Es’ad

 

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net